TUYỂN CHỌN BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 BAO GỒM FILE NGHE

1.How old are you?

-I am nine years old

2.What is your name?

-My name is…….

3.Where are you from?

-I am from Viet Nam

4.How many people are there in your family?

-There are four people: my father, mother, sister and me.

5.Who is that woman?

– She is my mother/sister/grandmother

6.Who is that man?

-He is my brother/ father/ grandfather

7.How old is she?

-She is forty/fifty/sixty

8.How old is he?

– He is forty/fifty/sixty

9.There is a……(garden/living room/kitchen/bedroom/bathroom/dining room)

– It is very nice

10.Is there a pond/ yard/gate/fence?

-Yes, there is /No, there is not

11.Where is the poster /bed/chair/picture/coat?

– It is here/It is there/It is on/under/in/behind/near the…………………….

12.Where are the posters?

-They are on/under/in/behind/near the………….

13.Are there any maps in your room?

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...