ĐỀ THI TOÁN QUỐC TẾ SINGAPORE VÀ CHÂU Á (SASMO) LỚP 5 FILE WORD

          THỜI GIAN: 90 PHÚT

Section A (Correct answer = 2 marks; no answer = 0; incorrect answer = minus 1 mark)

Phần A (Trả lời đúng = 2; không trả lời = 0; trả lời sai = trừ 1 điểm)

  1. Find the following sum

Tính tổng sau

A) 6000                                                    B) 6600                                                    C) 7089

D) 7455                                                   E) None of the above (Đáp số khác)

  • What is the value of half of a quarter of a third of 96?

Hỏi một nửa của một phần tư của một phần ba của 96 bằng bao nhiêu?

A) 4                                                          B) 6                                                           C) 8      

D) 12                                                        E) None of the above (Đáp số khác)

  • How many 2-digit multiples of 3 are there?

Hỏi có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 3?

A) 30                                                        B) 31                                                         C) 32   

D) 33                                                        E) None of the above (Đáp số khác)

  • 30 boys eat 2100 buns in 35 days. How many boys eat 660 buns in 11 days?

30 cậu con trai ăn 2100 cái bánh trong 35 ngày. Hỏi cần bao nhiêu cậu con trai để ăn hết 660 cái bánh trong 11 ngày?

A) 22                       B) 24                       C)26                        D) 28                       E) 30

  • 16 adventurers want to cross a river. However, there is only one small boat. The boat can only accommodate 4 people. What is the least number of crosses needed for all the adventures to cross the river?

Có 16 nhà thám hiểm muốn vượt qua một con sông. Tuy nhiên, ở đó chỉ có một con thuyền nhỏ. Con thuyền chỉ có thể chở được 4 người. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu lượt để chở toàn bộ các nhà thám hiểm qua sông?

A) 4                         B) 5                         C) 6                         D) 7                         E) 9

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...