Nghệ An: Chấn chỉnh tình trạng thu chi chưa nghiêm túc đầu năm học

Sở GD&ĐT Nghệ An đã ban hành Công văn về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường học triển khai thực hiện các khoản thu chưa nghiêm túc theo quy định gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.

Ảnh minh họa

Để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trên, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có công văn chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2019- 2020.

Theo đó yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các trường THPT và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc:

Quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 358/KH-UBND của UBND tỉnh,  Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền cho người dân nắm bắt được chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến việc thu, vận động đóng góp của nhân dân để tăng cường cơ sở vật chất tại các nhà trường.

Việc thực hiện vận động và quản lý sử dụng nguồn thu phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Phổ biến rộng rãi các nội dung tại Công văn 1570/SGD&ĐT-KHTC của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban ĐDCMHS đảm bảo thực hiện đúng theo quy định…

Ngoài các khoản thu theo Công văn hướng dẫn, các cơ sở giáo dục không được đặt ra hoặc đề nghị Ban ĐDCMHS thực hiện các khoản thu khác từ HS và PHHS dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện hoặc thỏa thuận.

Các cơ sở giáo dục thực hiện việc giãn thời gian thu; không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm.

Thực hiện công khai các khoản thu chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các Thông tư của Bộ GD&ĐT; Bộ Tài chính…

Phòng GD&ĐT cấp huyện tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; chấn chỉnh kịp thời một số tồn tại…

Theo giaoducthoidai.vn

Bình luận

Bài viết liên quan