Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của ngành giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho ngành trong năm 2020.

>>>Trách nhiệm giải trình: Hạn chế đổ lỗi, đá trách nhiệm

>>>Luân chuyển giáo viên: Dùng dằng kẻ ở, người đi…

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chiều 15/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020. Dự Hội nghị có Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và đông đảo cán bộ công chức, viên chức Bộ GDĐT.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2019, phương hướng và nhiệm vụ công tác năm 2020.

Theo đó, năm 2019, Bộ GDĐT được giao tổng số 187 nhiệm vụ, trong đó có 75 nhiệm vụ có thời hạn xử lý trong năm 2019, kết quả đã hoàn thành 75/75 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 100%). Căn cứ tình hình thực tiễn, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Chỉ thị chỉ đạo toàn ngành tiếp tục tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản. Đến nay, các lĩnh vực thuộc 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Bộ. Đến nay, 100% các đơn vị hành chính thuộc cơ quan Bộ đã được phê duyệt danh mục vị trí việc làm, mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm, hoàn thiện cơ sở cho công tác tuyển dụng, sử dụng công chức khoa học hơn.

Bộ cũng đã từng bước đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức dựa trên kết quả công tác, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực cho cán bộ, công chức.

Năm 2020 được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là năm tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế trong đó tập trung ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục củng cố công tác thanh tra; khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề GDĐT mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc; các nhiệm vụ triển khai theo tiếp độ do Trung ương, Quốc hội, Chính phủ giao; các nhiệm vụ cần ưu tiên tập trung giải quyết theo đặc thù của từng đơn vị.

Cụ thể, Bộ sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm 2020 của Bộ (theo Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2020); chú trọng công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Bộ, nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong công tác của cán bộ công chức; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức; tiếp tục nâng cao điều kiện làm việc, cơ sở vật chất và phúc lợi cho cán bộ công chức. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, trong đó tăng cường công tác truyền thông nội bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề về công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; công tác thi đua khen thưởng; giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, điều kiện làm việc của người lao động trong cơ quan Bộ.

Theo giaoducthoidai.vn

Bình luận

Bài viết liên quan