Tổng hợp đề thi toán lớp 4 học kì 2 năm 2021 – 2022 có đáp án và MA TRẬN RẤT HAY

PHẦN I :Khoanh vào chữ trước Bài trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu
Câu 1: (0,5 điểm)   Phân số  bằng phân số nào dưới đây: 

A.                              B.                             C.                                D.

Câu 2: (0,5 điểm) Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi  là:

A.  120 dm2               B.  240 m2                 C. 12m2                    D. 24dm2

Câu 3: (0,5 điểm)  Trung bình cộng của các số: 150 ; 151 và 152 là :

A.  150                     B. 152                        C. 151                        D.  453                          

Câu 4: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 4 trong số 17 406 là:

A. 4                           B. 40                           C. 400                        D. 4000

Câu 5: (0,5 điểm)         40 yến 5 kg = ……….kg?

A. 450                     B. 45                          C. 405                       D.90

Câu 6: (0,5 điểm) Một hình bình hành có diện tích là 2dm2 và độ dài đáy 10cm. Chiều cao  hình bình hành đó là:

A.  2 dm                    B.  200 cm                 C. 2 m                        D. 2 cm

II.PHẦN II

Câu 7: ( 2 điểm ) Tính:

a)  +  =……………………………                    b)  x =……………………….

c)  – =  ……………………………..               d)  : =…………………………

Câu 8: (1 điểm)  Tìm ,biết 

TẢI VỀ: DOWNLOAD

Bình luận

Bài viết liên quan