BỘ GIÁO ÁN MỚI NHẤT LỚP 3 – THEO CV 2345 NĂM 2021 – 2022

Thứ hai TIẾT 1: HOẠT ĐỘNG DƯỚI CỜ …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….​ Tiết 2+3: TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN (2 TIẾT): BÀI TẬP LÀM VĂN​I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: – Hiểu nghĩa…

Xem tiếp BỘ GIÁO ÁN MỚI NHẤT LỚP 3 – THEO CV 2345 NĂM 2021 – 2022