Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 4 cả năm file word

Câu 60:  Một trại nuôi bò sữa lần đầu thu được m lít sữa, lần thứ hai thu đượ n lít sữa. Hỏi cả hai lần thu được bao nhiêu lít sũa? Biết m = 897 ; n = 754.

            A.  1551 lít       B.  1651 lít       C.  1615 lít       D.  1515 lít.

Câu 61:  Một cửa hàng bán gạo ngày thứ nhất bán được m kg gạo, ngày thứ hai bán được n kg gạo, ngày thứ ba bán được p kg gạo.

Hỏi cả ba ngày của hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Biết m = 587 ; n = 450 ; p = 500.

            A.   1537 kg     B.   1437 kg      C.   1527 kg      D.   1427 kg.

Câu  62:  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 42 và 18.

            A.   24 và 12     B.   6 và 12       C.   12 và 30     D.   24 và 6.

Câu 63:  Hai đội công nhân cùng đào một con đường dài 900 m, đội thứ nhất đào ít hơn đội thứ hai 164 m. Hỏi mỗi đội đào được bao nhiêu mét đường?

            A.   204 m và 368 m                 C.   386 m và 523 m    

            B.   532 m và 696 m     D.   368 mvà 532 m

Câu 64:  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 1200 và 120.

            A.   660 và 780                         C.   420 và 540  

            B.   540 và 660                         D.   540 và 606

Câu 65:  Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 45 tuổi. chị hơn em 11 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

           A.   28 tuổi và 17 tuổi                         C.   17 tuổi và 6 tuổi

           B.   39 tuổi và 28 tuổi                         D.    39 tuổi và 17 tuổi

Câu 66:  Cả hai lớp 4E và 4H trồng được 700 cây. Lớp 4E rồng được ít hơn lớp 4H là 150 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

            A.   425 cây và 575 cây. C.   275 cây và 425 cây

            B.   125 cây và 275 cây. D.   275 cây và 575 cây

Câu 67:  Thu hoạch ở 2 thửa ruộng được 6 tấn 4 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 10 tạ thóc.

Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

            A.   27kg và 37kg         C.   270kg và 370kg

            B.   2700kg và 3700kg  D.   4700kg và 3700kg

Câu 68:  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 485 và 45.

            A.   175 và 220. B.   265 và 310 C.   175 và 265 D.   220 và 265

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...