Tổng hợp tài liệu Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 – 5

  1. Bốn phép tính với số tự nhiên, phân số và số thập phân

A. Phép cộng

Bài 1: Tìm hai số có tổng bằng 1149, biết rằng nếu giữ nguyên số lớn và gấp số bé lên 3 lần thì ta được tổng mới bằng 2061.

Bài giải

Tổng mới hơn tổng cũ là:

2061- 1149 = 912

Sô bộ mới hon sô bộ cũ là:

3-1=2 lần

Số bé là : 912 : (3-1) =456
Số lớn là: 1149-456 = 693
Đ/s : SL : 693 , SB : 456

Bài 2: Hai số có tổng bằng 6479, nếu giữ nguyên số thứ nhất, gấp số thứ hai lên 6 lần thì được tổng mới bằng 6789. Hãy tìm hai số hạng ban đầu.

Bài giải

Tổng mới hơn tổng cũ là:

6789-6479 = 310

Số thứ hai mới hơn số thứ hai cũ là:

6 – 1 = 5 lần

Số thứ hai là : 310: 5 = 62
Số thứ nhất là : 6479 – 62 = 456
62 và 6417

Bài 3: Tìm hai số có tổng bằng 140, biết rằng nếu gấp số hạng thứ nhất lên 5 lần và gấp số hạng thứ hai lên 3 lần thì tổng mới là 508.

Bài giải

Tổng mới hon tổng cũ là:

508 – 140 = 368

Số hạng thứ hai là:

368 :2 =184

Tổng khi Số hạng thứ nhất gấp lên 5 lần hon tổng cũ là
184 – 140= 48
Số hạng thứ hai là
48 : 2 = 24

Tự luyện:

Bài 4: Tìm hai số tự nhiên có tổng là 254. Nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất và giữ nguyên số thứ hai thì được tổng mới là 362.

Bài 5: Tìm hai số có tổng bằng 586. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ hai và giữ nguyên số thứ nhất thì tổng mới bằng 716.

Bài 6: Tổng của hai số thập phân là 16,26. Nếu ta tăng số thứ nhất lên 5 lần và số thứ hai lên 2 lần thì được hai số có tổng mới là 43,2. Tìm hai số đó.

Bài 7: Tổng của hai số là 10,47. Nếu số hạng thứ nhất gấp lên 5 lần, số hạng thứ hai gấp lên 3 lần thì tổng mới sẽ là 44,59. Tìm hai số ban đầu.

Link tải trọn bộ ở dưới các thầy cô chú ý nhấn tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ đề thi

Đang tải...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đang tải...