TUYỂN CHỌN CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 5

CHUYÊN ĐỀ 1. SỐ TỰ NHIÊN, SỐ THẬP PHÂN

Lý thuyết so sánh hai số tự nhiên

Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Ví dụ: 123456 > 65432

Nếu hai số có cùng số chữ số thì ta so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng theo thứ tự
từ trái sang phải. Đến hàng nào đó mà chữ số ở cùng một hàng của số nào đó lớn hơn thì
số đó lớn hơn. Ví dụ: 2014 899 > 2013 899.

Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng bằng nhau thì hai số đó bằng nhau. Ví
dụ: 4289 = 4289.

Căn cứ vào vị trí trên tia số: Số nào gần gốc tia số hơn thì số đó bé hơn.

Căn cứ vào vị trí trong dãy số tự nhiên: Số đứng trước bao giờ cũng bé hơn số đứng sau.

Lý thuyết về số thập phân
Khái niệm: Số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập phân đƣợc
phân cách nhau bởi dấu phẩy.
Trong đó:

Những chữ số viết bên trái dấu phẩy gọi là phần nguyên.

Những chữ số viết bên phải dấu phẩy gọi là phần thập phân.
VD: Số thập phân: 23,456 trong đó: 23: Phần nguyên; 456: phần thập phân.
Chú ý: Số tự nhiên có thể xem là số thập phân với phần thập phân chỉ gồm các chữ số 0.
VD: Số 54 có thể viết dưới dạng số thập phân là 54,0; 54,00…
Cách đọc số thập phân: Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần từ hàng cao đến hàng
thấp: trước hết đọc phần nguyên và đọc “phẩy” sau đó đọc số thuộc phần thập phân (đọc
đầy đủ các hàng)
VD: 123,456 đọc là: Một trăm hai mươi ba phẩy bốn trăm năm mươi sáu.
101,003 đọc là: Một trăm linh một phẩy không trăm linh ba.
Cách viết số thập phân: Muốn viết số thập phân ta viết từ hàng cao đến hàng thấp: trước
hết ta viết nguyên rồi viết dấu “phẩy” và viết phần thập phân.
VD: Viết số:
Một nghìn hai trăm bốn mươi sáu phẩy không nghìn không trăm hai mươi ba: 1246,0023.

Lý thuyết về số tự nhiên và cấu tạo số

  1. Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,…là các số tự nhiên. Các số tự nhiên đƣợc
    viết theo thứ tự đó tạo thành dãy một số tự nhiên liên tiếp.
  • Số 0 là số tự nhiên bé nhất.

Link tải trọn bộ ở dưới thầy cô chú ý tải về nhé.

Chúc các thầy cô có được bộ tài liệu như ý mình.

Link tải trọn bộ tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *