Ai được nghỉ hưu sớm theo Bộ luật Lao động mới năm 2019

Một trong những quy định mới của Bộ luật Lao động 2019 là tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động. Trong đó, Bộ luật đồng thời quy định lộ trình và đối tượng nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết những người được nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn.

Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019, quy định tuổi nghỉ hưu như sau:

Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Theo khoản 3 và 4 của điều này, người lao động bịsuy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chính phủ sẽ có quy định chi tiết về những người được nghỉ hưu sớm và nghỉ hưu muộn hơn.

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. 

Theo giaoducthoidai.vn

Bình luận

Bài viết liên quan