Giảm giờ làm việc xuống dưới 48 giờ/tuần

Xem xét giảm giờ làm việc của người lao động xuống dưới 48 giờ/tuần là một nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 101/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 27/11/2019 .

Giảm giờ làm việc thấp hơn 48 giờ/tuần là một nội dung sẽ được xem xét

Nghị quyết công bố danh sách các Luật và Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này. Cụ thể:11 Luật bao gồm Bộ luật Lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Chứng khoán; Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ…

Đáng chú ý, tại Nghị quyết là nội dung đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống thấp hơn 48 giờ/tuần. Thay vìtheo Bộ luật Lao động hiện hành, quy định thời giờ làm việc tối đa là 48 giờ/tuần.

Nhiệm vụ này được giao Chính phủ thực hiện căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế – xã hội và báo cáo Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp.

Tại Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 quy định Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần.

Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

Quy định về giờ nghỉ ngơi, người lao động làm việc theo thời giờ làm việc quy định tại Điều 105 của Bộ luật này từ 6 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 6 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc. Ngoài thời gian nghỉ quy định, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.

Theo giaoducthoidai.vn

Bình luận

Bài viết liên quan