Sẽ có quỹ tiền thưởng riêng đối với giáo viên các cấp từ năm 2021

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ 21/5/2018.

Cụ thể, theo nội dung này, từ năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị. Để thực hiện mục tiêu này thì một trong những nội dung cải cách quan trọng là thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Đồng thời, bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Như vậy, theo tinh thần của Nghị quyết này thì từ năm 2021, các cơ quan, đơn vị sẽ chi thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức (trong đó có giáo viên tại các cơ sở giáo dục) dựa trên quỹ tiền thưởng này. Với việc bổ sung quỹ tiền thưởng vào cơ cấu tiền lương từ năm 2021 sẽ đảm bảo thực hiện đồng nhất việc chi thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, hạn chế tình trạng nơi có nơi không như hiện nay.

Ngoài ra, theo Nghị quyết này,sắp tới cũng sẽ xây dựng ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Trong đó, xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

– Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;

– Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.

Cụ thể hóa quy định này tại Nghị quyết 27, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 cũng đã quy định rõ về việc xếp lương đối với giáo viên như sau:

Điều 76. Tiền lương

Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, giáo viên sẽ được trả lương theo vị trí việc làm, theo tính chất phức tạp của nghề nghiệp bắt đầu vào năm 2020.

Tải Nghị quyết 27-NQ/TW tại đây: Nghị quyết 27-NĐ/TW

Thúy An (th)

Bình luận

Bài viết liên quan